0
Bismillah... Kali ini admin memposting sesuatu yang wow bagi para pembaca sahabat setia blog "Nafas-Diri". Mungkin Antum sudah pernah membaca dan tahu bahwa kata singa dalam bahasa Arab berarti (أسد) Asadun atau (حمزة) Hamzah. Akan tetapi mungkin baru tahu, bahwa sebutan Asadun dan Hamzah ternyata hanya "Dua" dari tiga ratusan lebih nama yang disandangkan bangsa Arab kepada Si Raja Hutan ini. Menakjubkan bukan? Hal ini menunjukkan betap tingginya hewan sing ini. Dalam bahasa arab, apabila sesuatu memiliki nama banyak, maka itu menunjukkan akan ketinggian sesuatu tersebut. 

Dan Bukanlah untuk membandingkan, seperti halnya Allah 'Azza Wa Jalla, Rabb semesta alam, Rabb bangsa manusia dan jin, Rabb semua makhluk di dunia ini. Allah 'Azza wa Jalla memiliki Nama yang tak terhingga. Namun kita wajib mengetahui dan menghafal 99 Nama Allah yang dikenal dengan "ASMAUL HUSNA", maka kita akan masuk surga, biidznillah. Ini menunjukan betapa MAHA AGUNGNYA ALLAH 'AZZA WA JALLA... 

Berikut kami sajikan untuk para pembaca sekalian, nama-nama singa dalam bahasa Arab yang berjumlah 346 nama. Silahkan baca satu-persatu, siapa tau ada di dalamnya nama Antum .... hehehe......

nama-nama singa
أسد salah satu nama   singa dalam bahasa Arab


301. خِنُّوس201. عَفَرْنَى101. مُنْهَرِت1. أَبُو لِبْدَة
302. دِلْهَام202. عَمُوس102. مُهَرِّد2. أَخْنَس
303. ذَمَّر203. عَيَّار103. مُوَهْوِه3. أَشْجَع
304. رَزَام204. غَيَّال104. نَجِيْد4. أَضْبَط
305. رِيْبَال205. فُرَاسِن105. نَهْد5. أَلْيَس
306. سَاعِدَة206. فُرَانِق106. هَبَّار6. بَبِر
307. سَبَنْدَى207. فَرْفُور107. هَرَّات7. بَيْهَس
308. شَاكِي208. قَسْوَر108. هَرْثَم8. جَسَّاس
309. شَدِيْد209. قُصْقُص109. هَرُوت9. حَطَّام
310. صَعْب210. قَلُوب110. هُصَاهِص10. حَيْدَر
311. ضَابِط211. لابِد111. هَصْوَر11. خَبُور
312. ضَبِث212. مُتَرَبِّد112. هُمَام12. خُنَافِس
313. ضَرْضَم213. مُخْتَبِس113. هِنْدِس13. دِرْوَاس
314. ضَيْثَم214. مَرْهُوب114. هَيْصَار14. دَوْكَس
315. عَادِي215. مُصَامِص115. أَبُو فِرَاس15. رَاهِب
316. عَجُوز216. مُلْبِد116. أَبْغَث16. رَهِيْص
317. عِفْرِس217. مِهْرَاع117. أَسْحَر17. سَارِي
318. عَمَاس218. مِهْصِيْر118. أَصْهَب18. سَبَنْتَى
319. عَوْف219. نَاهِض119. أَفْضَح19. سِيْد
320. غَيَّاث220. نَهَّام120. إثْمِد20. شَدْقَم
321. فَرَّاس221. هَاصِر121. بَهْنَس21. صَارِم
322. فُرَافِصَة222. هَدِب122. جَرْو22. صَيَّاد
323. فُرْفُر223. هُرَاهِر123. أبو الحارِث23. ضُبَارِمَة
324. قِرْضَاب224. هَرِمَة124. حَلْبَس24. ضُرَاك
325. قَصَّال225. هِزْبَر125. خَادِر25. ضَمْضَم
326. قَطُوب226. هَصَمْصَم126. خُشَام26. عَابِس
327. كَهْمَس227. هَمَّاس127. دِرْبَاس27. عَثَمْثَم
328. مُبْتَدِر228. هَمُوس128. دَوْسَر28. عِفْرَاس
329. مُجَهْجَه229. هَيْثَم129. رَازِم29. عِفِرِّين
330. مُرْزِم230. وَرْد130. رُزَم30. عَنْبَسَة
331. مُشِبّ231. أَبُو الأشْبَال131. زَنْبَر31. غَضَنْفَر
332. مُضَبَّر232. مَلِكُ الغَاب132. سَبُع32. فَدَوْكَس
333. مُنِيْخ233. أَزْد133. سَنْدَرِيّ33. فُرَافِص
334. مِهْصَار234. أَشْهَب134. شُجَاع34. فِرْفَار
335. نَاجِد235. أَغْلَب135. شَكِم35. قَبَّاب
336. نَهَّات236. أَهْرَس136. صُمَادِح36. قُصَاقِص
337. نَهُوس237. بَسُور137. ضُبَارِك37. قَضْقَاض
338. هَجَّاس238. جِرْفَاس138. ضَبُور38. كَفَّات
339. هَرَّاس239. جَوَّاس139. ضَرْغَم39. مَاضِي
340. هَرِس240. حَفْص140. ظَلُوم40. مُجَالِح
341. هُزَابِر241. حَيْدَرِيّ141. عَتَرَّس41. مَرْثِد
342. هَصِر242. خَثْعَم142. عُرْوَة42. مُسْتَلْحِم
343. هِلْقَام243. خَوَّان143. عُفْرُوس43. مُصْطَاد
344. هُمْهُوم244. دَلَهْمَس144. عَنَابِس44. مِنْهَس
345. هَوَّاسَة245. رِئْبَال145. عَيُوث45. مُهْرِع
346. هَيْصَم246. رزَّام146. فَادِي46. مَيَّاس

247. زَافِر147. فُرَافِر47. نَحَّام

248. سَبْر148. فِرْصِم48. نَهِز

249. سِرْحَال149. فِرْنَاس49. هِبْرِزِيّ

250. شِبْل150. قَسْوَرَة50. هُرَاثِم

251. شَرَنْبَث151. قُصْقُصَة51. هَرْثَمَة

252. صِلْدَم152. قَمُوص52. هَرِيْت

253. ضَبَّاث153. لَحْم53. هَصَّار

254. ضَبْثَم154. مُتَقَدِّي54. هَصْوَرَة

255. ضَرْغَام155. مُدِيْن55. هَمْهَام

256. ضَيْغَمِيّ156. مَزْبَرَانِيّ56. هَوَّاس

257. عَبَّاس157. مُصْحِر57. هَيْصَر

258. عَرِس158. مُنْهِّت58. أَبُو لُبَد

259. عَفَرْنَس159. مُهَرِّت59. أَجْبَه

260. عُمُس160. مُودِي60. أَسَد

261. عَيَّاث161. نِبْرَاس61. أَصْيَد

262. غَيَّاض162. نَهَّامَة62. أَقْدَم

263. فِرَاس163. هَاضُوم63. بَاسِل

264. فُرَانِس164. هُرّ64. بَهِيْم

265. فِرْفِر165. هَرِت65. جَرْوَان

266. قُرْضُوب166. هَرْهَار66. حَامِي

267. قَصْقَاص167. هُزَع67. حَمْزَة

268. قَعَّاص168. هَصُور68. خَبَّاس

269. لائِث169. هَمَّام69. خَطَّار

270. مُتَحَرِّب170. هُنْبُغ70. دِرْغَام

271. مُحْتَصِر171. هَيْزَم71. دَوْسَك

272. مُرْمِل172. وَهَّاس72. رَاصِد

273. مُشِيْب173. أَبُو الحَارِث73. رَهِيْب

274. مُقَرْضِب174. وَاسِعُ الشُّدْقَيْن74. زَيَّاف

275. مُهْتَصِر175. أُسَامَة75. سَبَنْتَاة

276. مِهْصَر176. أَصْبَح76. سَوَّار

277. نَاهِد177. أَفْتَخ77. شُدَاقِم

278. نَهَّاس178. أَيْسَر78. صَادّ

279. هَادِي179. بَسُول79. صِمَّة

280. هَجَّام180. جُرْهُم80. ضُبَارِم

281. هُرَامِس181. جَيْفَر81. ضَبِيْر

282. هِرْمَاس182. حُلابِس82. ضُمَاضِم

283. هَزَّاع183. خَابِس83. عَائِث

284. هُصَرَة184. خَزْرَج84. عِتْرِس

285. هِلَّوْف185. دَاهِي85. عَزَّام

286. هِمْهِيْم186. دَوَّاس86. عِفْرِيْس

287. هَوَّام187. رَابِض87. عَنْبَس

288. هَيْصُور188. رَزَامَة88. غَادِي

289. ابن أُسَامَة189. زُفَر89. فَارِس

290. جَائِبُ العَيْن190. سِبَطْر90. فُرَافِرَة

291. أَدْلَم191. سِرْحَان91. فَرْفَار

292. أَشْدَخ192. شَتَّامَة92. فُرْهُود

293. أَغْثَر193. شَرِيْس93. قَشْعَم

294. أَهْرَت194. صِمّ94. قِصْمِل

295. بَبْر195. ضُبَاثِيّ95. كُرْدُوس

296. جَأْب196. ضَبُوث96. لَيْث

297. جَهْبَد197. ضَرْغَامَة97. مُتَنَاذِر

298. حَطُوم198. طَغَامَة98. مَرْثَد

299. حَيْدَرَة199. عَبُوس99. مُسَارِي

300. خَبُوس200. عَرَنْدَس100. مُصَدَّر

Post Comment

Posting Komentar

Tinggalkanlah Komentar yang ahsan. Buuriktum Fiih....

 
Top